thông số kỹ thuật camera

ActiveX là gì?

Admin 14/02/2017
ActiveX được giới thiệu lần đầu năm 1996 bởi Microsoft như là một sự phát triển công nghệ Component Object Model (COM) và Object Linking and Embedding (OLE) của chính nó và được sử dụng phổ biến trong hệ điều hành Windows, mặc dù về tính chất công nghệ ActiveX không gắn liền với hệ điều hành này.